Jaarverslag 2016Gilde opleidingen

Welkom bij het Gilde Opleidingen Jaarverslag van 2016. Scroll met de tijdlijn door de highlights van ons afgelopen jaar!

De 4 pijlers

Dit is onze strategische opdracht

Ambitie en Talent


Bij Gilde Opleidingen kiezen we voor een omgevingsbewuste, kwaliteitsgerichte benadering waarbij alles om de student draait. Vanuit deze kernwaarden kijken we met trots terug op 2016. Het jaar waarin Gilde Opleidingen haar nieuwe strategie vaststelde en mooie resultaten boekte. In, voor en met de regio bouwen we aan het onderwijs van de toekomst. In Venlo doen we dat in de logistiek, in Roermond op het gebied van retail. Bij ons techniekonderwijs werken we nauw samen met gerenommeerde bedrijven als Océ en Rockwool. In de regio Sittard-Geleen zorgen we ervoor dat studenten voor zorgopleidingen probleemloos de overstap kunnen maken van het voortgezet onderwijs naar het mbo.

Bijzonder trots zijn we op Talent in Bedrijf, het project waarbij we samen met de provincie en het bedrijfsleven praktijkonderwijs op maat bieden aan jongeren die een extra zetje nodig hebben richting de arbeidsmarkt. Studenten van onze Entreeopleidingen in Venlo en Roermond worden nu door onze docenten bij diverse bedrijven op de werkvloer opgeleid. Op die manier krijgt het bedrijfsleven de arbeidskrachten die het nodig heeft en voorkomen we dat een kwetsbare doelgroep op een zijspoor belandt. Nog te vaak wordt gesproken over de ‘onderkant’ van onze samenleving. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans verdient en moet kunnen worden wat hij wil zijn.

In 2017 bouwen we de ingezette koers uit. We gaan ons verder profileren als loopbaancentrum voor Noord- en Midden-Limburg, de plek waar mensen in deze regio terechtkunnen met al hun scholingsvragen over ‘werken en een leven lang ontwikkelen’. De stip aan de horizon is gezet: samen met de regio gaan we het voor het beste mbo-onderwijs dat jongeren zich maar kunnen wensen.

Ir. Peter Thuis


Dr. Ingeborg Janssen Reinen

College van Bestuur ROC Gilde Opleidingen

In 2016 maakten we deze animatie. In twee minuten vertellen we waar Gilde Opleidingen voor staat. Kijk je mee?

Onderwijs en studenttevredenheid


in cijfers

Kijkend naar onze Onderwijsagenda 2015-2020 hebben we in 2016 op diverse terreinen hard gewerkt aan onze ambities. Alle sectoren zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met de zogeheten 21st Century Skills, de vaardigheden die studenten nodig hebben in deze moderne tijd. Gilde Opleidingen is ervan overtuigd dat deze vaardigheden meehelpen om jongeren naar een zo hoog mogelijk mbo-niveau te brengen. Verder is afgesproken om fors te gaan inzetten op het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. We gaan het taal- en rekenonderwijs meer op het niveau van de student aanbieden. Een aantal sectoren heeft in 2016 al op kleine schaal ervaring opgedaan met het werken in niveaugroepen. Ook werken we aan het verbeteren van de beroepspraktijkvorming, de stages van onze studenten. Denk hierbij aan de stagebegeleiding en een betere afstemming tussen theorie en praktijk. Het verbeterplan, dat het ministerie vorig jaar aan alle mbo-instellingen heeft gevraagd, is klaar en goedgekeurd.

Voortijdig schoolverlaten

Samen met onze partners in deze regio zetten we bij Gilde Opleidingen alles op alles om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. Deze regionale aanpak, sinds augustus 2016 bekrachtigd in het convenant Aanval op de Schooluitval, werpt zijn vruchten af. Dankzij een omvangrijk pakket aan maatregelen is het aantal voortijdige schoolverlaters vorig jaar verder gedaald.

Keuzedelen

Sinds augustus 2016 kan elke mbo-student via keuzedelen zijn kennis over bepaalde thema’s verbreden of verdiepen. Op die manier kunnen we jongeren beter voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Alle opleidingssectoren zijn inmiddels gestart met de invoering van keuzedelen. Het aanbod wordt de komende jaren gefaseerd uitgebouwd en waar nodig ook qua samenstelling aangepast aan de veranderende maatschappelijke behoeften.

Loopbaan / EVC

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor het Erkennen van Eerder Verworven Competenties. Werknemers en werkzoekenden kunnen bij ons hun kennis en vaardigheden laten beoordelen en vastleggen in een landelijk erkend Ervaringscertificaat. Op die manier weten ze waar ze staan en versterken ze hun positie op de arbeidsmarkt.

Stage in het buitenland

Gilde Opleidingen vindt dat elke student zijn horizon moet kunnen verbreden met een stage in het buitenland. Ook in 2016 gingen weer vele jonge mbo’ers voor zo’n waardevolle levenservaring de grens over. Zo kunnen studenten Pedagogisch Werk nu bijvoorbeeld werkervaring opdoen in de kinderopvang in Duitsland, waar grote behoefte is aan gekwalificeerde vakmensen.

Gilde Sportief

Gilde Opleidingen vindt het belangrijk dat studenten fit en gezond zijn. Wie in goede conditie is, presteert namelijk beter. Vanuit deze gedachte namen in 2016 ongeveer 3200 eerstejaars deel aan Gilde Sportief, een modern en gevarieerd sportprogramma met diverse bewegingsactiviteiten; op school en vooral daarbuiten. Maar liefst 70 bedrijven en sportverenigingen in de regio maakten dit aanbod mogelijk.

Passend onderwijs en begeleiding

Elke student binnen Gilde Opleidingen moet zijn talenten en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Als het nodig is, helpen we een handje met persoonlijke, op maat gemaakte ondersteuning. Om onze medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op deze pedagogische en didactische taak hebben we in 2016 veel energie gestoken in het scholen van onze onderwijsteams, onder meer met opleidingen van onze eigen GO!cademy.

Keuzegids 2016: drie Top-Opleidingen voor Gilde

De Keuzegids Mbo-Studies liet zien dat Gilde Opleidingen in 2016 voor drie opleidingen het predicaat Top-Opleiding mocht voeren. De opleidingen Kapper, Bakker en Medisch Assisterenden behoorden tot de beste opleidingen van Nederland. Overall scoorde Gilde Opleidingen een mooie gedeelde tiende plek in de ranglijst van Nederlandse roc’s. Wat daarbij opviel was dat Gilde Opleidingen voor wat het oordeel van de onderwijsinspectie betreft landelijk een gedeelde top 3-positie innam.

De Keuzegids geeft een onafhankelijk overzicht van mbo-opleidingen in Nederland. Dit kwaliteitsoordeel is gebaseerd op onderwijsstatistieken, het oordeel van de onderwijsinspectie en de mening van studenten die de opleiding nu volgen.

Onze medewerkers


in cijfers

De kanjers
Bijna 1.100 professionals, voor en achter de schermen, halen bij Gilde Opleidingen dagelijks het beste uit zichzelf om studenten zo goed mogelijk mbo-onderwijs te bieden. Logisch dus dat we onze werknemers kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen en hen graag inspireren en gezond willen houden. Omdat professionaliteit een vanzelfsprekendheid moet zijn, stimuleren we onze docenten om zich in te schrijven in het lerarenregister.

Met het oog op de toekomst werken we aan oplossingen voor de vergrijzing van ons docentenkorps. Omdat de komende jaren steeds meer oudere medewerkers met pensioen gaan, proberen we samen met het bedrijfsleven en andere organisaties in de omgeving nu al nieuwe jonge medewerkers aan ons te binden. In dit kader is vorig jaar een speciale opleiding gestart voor potentiële nieuwe docenten, verbeteren we onze werving en selectie en proberen we onze positie als werkgever verder te versterken.

GO!cademy: interne bijscholing

Wij vinden: leren doe je een leven lang. Dat geldt dus ook voor onze eigen medewerkers! Onze interne GO!cademy verzorgt professionele cursussen voor alle Gilde-professionals. In 2016 namen 468 medewerkers deel aan in totaal 28 cursussen. Die gingen onder meer over een veilige school, didactiek, passend onderwijs, examinering en slimmer en gemakkelijker werken.

Samen maakt sterk

Samenwerking schrijven we met hoofdletters binnen Gilde Opleidingen. Het is heel simpel: om jongeren een succesvolle toekomst te kunnen bieden, is het zaak om alle beschikbare krachten in Noord- en Midden-Limburg te bundelen. Een kruisbestuiving tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven; dáár gaan we voor.

Met collega-roc’s en de provincie stippelen we samen de koers uit, maken we afspraken om elkaar goed te informeren en werken we aan een nieuw initiatief om studenten van niveau 2-opleidingen meer perspectief te bieden. Verder staan we mede aan de wieg van een regionaal plan dat moet leiden tot nieuwe projecten op het gebied van leren en werken.

Ook de samenwerking met het voorgezet onderwijs en het hbo is in 2016 verder uitgebouwd. Om er voor te zorgen dat jongeren goed kunnen doorstromen in de leerlijn en te voorkomen dat ze vroegtijdig uitvallen, stemmen we onze opleidingen voortdurend op elkaar af.

Diezelfde intensiteit leggen we in onze contacten met het bedrijfsleven, onze belangrijke klant die als geen ander weet waar onze vakmensen in spe aan moeten voldoen. Samen zorgen we ervoor dat onze mbo-opleidingen aansluiten bij wat de beroepspraktijk van jonge mbo’ers vraagt. In verschillende sectoren trekken we samen op, bijvoorbeeld binnen onze Centra voor Innovatief Vakmanschap, Zorgtechniek Limburg en een nieuwe verpleegkundige Top-Opleiding.

2937

Innovatie en vernieuwing

Omdat de wereld om ons heen niet stilstaat en de behoeften van de arbeidsmarkt voortdurend veranderen, blijven we ons mbo-onderwijs vernieuwen. Bij Gilde Opleidingen richten we het vizier nadrukkelijk op de toekomst.

Gilde Innoveert
Het meest treffende voorbeeld daarvan is Gilde Innoveert, het project dat medewerkers uitdaagt om zelf het onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Geen vrijblijvende plannenmakerij, maar concrete initiatieven, verdeeld in vijf thema’s en gekoppeld aan de strategische agenda van Gilde Opleidingen. Ruim dertig projecten zijn er vorig jaar uitgevoerd. In november werden ze tijdens het event Gilde Leert aan bijna 250 medewerkers gepresenteerd. De innovatiedrang is groot binnen ons opleidingscentrum. Gilde Innoveert levert uitsluitend winnaars op. Het is goed voor onze studenten en brengt veel energie en inspiratie op de werkvloer.

Studentenraad

Zestien leden telde in 2016 onze studentenraad. Sinds de verkiezingen in januari 2016 behartigen zij de belangen van onze mbo-studenten. Het medezeggenschapsorgaan denkt en adviseert over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om de studentenraad verder te professionaliseren, met name via scholingen, de oprichting van thematische werkgroepen en het verbeteren van de pr. Om beter zichtbaar te worden en ook meer zicht te krijgen op de wensen van de achterban, wil de raad op alle Gildelocaties panelgroepen oprichten.

De studentenraad stond in 2016 aan de wieg van een bijzonder succes. Op initiatief van de zestien leden werken studenten, docenten en vrijwilligers samen binnen een project om nieuwkomers in ons land (taal)ondersteuning te geven. Daarnaast hadden leden van de studentenraad zitting in diverse adviescommissies, bijvoorbeeld rond de benoeming van een nieuwe directeur.

Maak kennis met onze  studentenraad!

Meer weten over onze studentenraad?
Check hier hun website.

Midden in de maatschappij

Als scholingspartner van Noord- en Midden-Limburg wil Gilde Opleidingen graag midden in de regionale samenleving staan. Tegen deze achtergrond lieten we ook in 2016 ons maatschappelijke hart spreken. Net als in voorgaande jaren leverden we onze bijdrage aan verschillende initiatieven en werkten we met diverse partijen in de regio samen aan projecten die de wereld om ons heen een beetje beter maken.

Zoals het project Go! for Lombok waarbij studenten en medewerkers van Techniek elk jaar gerichte ontwikkelingshulp bieden op het Indonesische eiland Lombok. Studenten van de opleidingen metaalbewerking, metselen en schilderen deden vorig jaar renovatiewerk op het Oude Kerkhof in Roermond. De afdeling Wellness en Beauty organiseerde verwendagen voor het Toon Hermans Huis en de stichting Doortocht in Venlo en het Laurentius Ziekenhuis Roermond. En studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap hielpen mee bij de Limburgse Veteranendag en herdenkingsplechtigheden in Roermond en Haelen.

En dit gebeurde er nog meer in 2016

Het afgelopen jaar gebeurde er heel wat bij Gilde Opleidingen. Te veel om u in dit beknopte publieksjaarverslag te vertellen. Daarom lichten we een paar bijzonder mooie gebeurtenissen en ontwikkelingen voor u uit.

Nieuw in Limburg:
verpleegkundige Top-Opleiding

Limburg krijgt er een topopleiding bij, speciaal voor jongeren die hun zinnen hebben gezet op een baan als klinisch verpleegkundige in het ziekenhuis. De nieuwe vierjarige mbo-opleiding, die in september 2017 van start gaat, wordt ontwikkeld door de vijf ziekenhuizen en drie ROC’s in onze provincie. Samen gaan zij studenten opleiden die precies weten welke klinische zorg patiënten nu en in de toekomst nodig hebben

Lees meer

Océ, Rockwool en Gilde Opleidingen werken samen aan opleidingen procestechniek

In september 2016 ondertekenden Océ, Rockwool en Gilde Opleidingen een samenwerkingsovereenkomst die ertoe moet leiden dat meer jongeren zich laten opleiden tot proces- of onderhoudstechnicus. Rockwool en Océ stellen stageplaatsen ter beschikking en leveren input voor de opleidingen, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk. Dit zal later zijn vruchten afwerpen, omdat de bedrijven dan het niveau van hun personeelsbestand kunnen upgraden. In organisaties gaan zij voorlichting geven over de kansen in deze beroepsrichting. Daarbij zullen zij nadrukkelijk ook ouders betrekken, want zij hebben een grote invloed op de beroepskeuze van hun kinderen.

Lees meer

Economiestudenten ontvangen hbo-certificaat Fontys Venlo

In 2016 was er veel media-aandacht voor het dalende studiesucces van mbo’ers op het hbo. Cijfers laten zien dat studenten die na het mbo naar een hogeschool gaan langer over hun studie doen en er vaker mee ophouden dan havisten of vwo’ers. Om de overgang te verbeteren zijn Fontys Venlo en Gilde Opleidingen gekomen tot een speciaal traject voor gemotiveerde mbo-studenten die interesse hebben in een economische vervolgstudie op hbo-niveau.

39 Gilde-studenten volgden bij Fontys een dagdeel in de week één of twee vakken op hbo-niveau. Er was keuze uit drie studieprogramma’s: International Business and Management Studies, International Business Economics en International Marketing. Na afloop ontvingen de studenten een certificaat.

Lees meer

Onderwijs met een glimlach: "Eén voor allen, en allen voor één!"

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze studenten een professionele, maar vooral ook inspirerende leeromgeving te bieden. Dat was het uitgangspunt van de musical De Drie Musketiers, die door ruim zestig studenten en medewerkers van de opleiding Leisure & Hospitality in maart 2016 in de Maaspoort in Venlo op de planken werd gebracht. Twee avonden stonden zij voor een uitverkochte zaal, en deden zij de meest waardevolle praktijkervaring op. De productie werd serieus en professioneel aangepakt, en vormde een samenwerking tussen meerdere opleidingen. De musical werd door de zeshonderd toeschouwers lovend ontvangen.

Lees meer

Entreestudenten volgen oriënterende opleiding bij Albert Heijn XL

Opdoen van praktijkervaring is belangrijk, zeker voor de ontwikkeling van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gilde Opleidingen in Venlo en de vestiging van Albert Heijn XL in die stad ondertekenden in juni 2016 een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt dat studenten van Entreeopleidingen een oriënterende opleiding bij deze vestiging kunnen volgen. De samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar moet deze groep naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt toeleiden.

Lees meer

"Grijp je kansen": recreatiestudente Sharon Schleepen is TopTalent 2016

Vanuit haar rolstoel knokte ze zich terug en steeg ze tot grote hoogte. Recreatiestudente Sharon Schleepen werd in mei 2016 uitgeroepen tot TopTalent van Gilde Opleidingen. De 20-jarige uit Echt werd daarmee een jaar lang dé ambassadrice van het middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden-Limburg. In het najaar nam Sharon namens Gilde deel aan de verkiezing voor Landelijke Uitblinker 2016. Zij stoomde door naar de top-tien, maar greep uiteindelijk nét naast de titel. Voor ons is zij hoe dan ook een topper van formaat :)!

Lees meer

gildeopleidingen.nl  -   Copyright 2017